Nezaradený

Propozície súťaže McDonald's Cup 2018/2019

Cyril Janoško | Publikované: 29.August 2018

PROPOZÍCIE PROJEKTU

McDonald's Cup 2018/2019

 

Názov súťaže: Mini futbal žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ – McDonald's Cup (A kategória – celoštátna postupová súťaž)

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)

Spoluvyhlasovateľ a organizátor: Slovenský futbalový zväz (SFZ)

Generálny partner: McDonald's Slovakia spol. s r.o. (McDonald's Slovakia)

Športoví partneri: PUMA, Sportisimo, Demišport

Mediálni partneri: MY regionálne noviny, Korzár

Patrón projektu: Futbalový reprezentant SR Marek Hamšík

Zámer projektu: Ponúknuť deťom zmysluplné využitie voľného času a aktivizácia detí 1. stupňa ZŠ pre pravidelnú športovú aktivitu – futbal. Projekt McDonald's Cup je súčasťou Grassroots programu SFZ pod názvom DAJME SPOLU GÓL.

ŠTART HRÁČOV A HRÁČOK

Školská súťaž v malom futbale 10-členných koedukovaných družstiev chlapcov a dievčat 1. stupňa základných škôl (U10 - nar. 1. 9. 2008 a mladší, pričom musia spĺňať obidve kritériá.)

Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou. Družstvá hrajú v počte hráčov 4 +1, pričom na hracej ploche počas zápasu MUSÍ byť VŽDY 1 dievča.

Žiak/žiačka môže v turnaji nastúpiť len za jednu školu, t. j. musí byť žiakom/žiačkou tej istej školy kontinuálne od 3.9.2018 do 28.6.2019. Výnimka môže byť udelená žiakom/žiačkam jedine v prípade zmeny trvalého bydliska, ktorou sa musí žiak preukázať. Táto výnimka sa týka zápasov po úroveň regionálneho kola. Po ukončení regionálneho kola turnaja nemôže nastúpiť žiadny žiak/žiačka za inú školu! Škola je povinná upraviť a mať k dispozícii aktuálny zoznam žiakov a hráčov na www.skolskysport.sk. Ak žiak zmení trvalé bydlisko a teda školu, škola je povinná odstrániť ho zo svojich súpisiek.

OBOZNÁMENIE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NFORMOVANIE O VYHOTOVOVANÍ OBRAZOVÝCH SNÍMOK, OBRAZOVÝCH, ZVUKOVÝCH ALEBO OBRAZOVO-ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV:

Prevádzkovatelia:

 1. Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308
 2. McDonald́s Slovakia spol. s.r.o., Kráľovské údolie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 31 392 229

Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje zúčastnených osôb v zmysle čl. ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie GDPR“) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľov je evidencia účastníkov Projektu „McDonald's Cup 2018/19“, zbieranie štatistických údajov z turnaja, zabezpečenie dodržiavania pravidiel projektu a zverejnenie výsledkov a štatistík z projektu na webových portáloch turnaja, v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie projektu McDonald's Cup 2018/19.

Zberom štatistických a osobných údajov z turnaja Prevádzkovatelia poverujú Sprostredkovateľa: 1st CLASS AGENCY s.r.o., Blagoevova 8, 851 04 Bratislava, IČO 36812781.

Prevádzkovatelia si Vás dovoľujú informovať, že v čase konania podujatia dôjde miestach podujatia k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Osobné údaje zúčastnených osôb vo forme obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov budú Prevádzkovatelia spracúvať za účelom propagácie podujatí a zadeklarovania ich priebehu, v súlade s čl. ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia budú zverejnené na webových a FB sídlach Prevádzkovateľov: www.dajmespolugol.sk, www.futbalsfz.sk, www.mcdonaldscup.sk / www.mcdonalds.sk, pričom budú uchovávané po dobu 10 rokov.

Osobné údaje zúčastnených osôb budú za účelom zabezpečenia dodržiavania pravidiel turnaja McDonald ́s Cup 2017/2018 poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom webového portálu www.skolskysport.sk.

Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané spôsobom zaručujúcim bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a budú archivované na historické a štatistické účely.

Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na www.futbalsfz.sk/gdpr.

PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE:

Prihlasovanie škôl do turnaja McDonald's Cup je možné iba online, prostredníctvom portálov www.skolskysport.sk a www.mcdonaldscup.sk, cez prihlasovacie údaje školy – prihlasovacie meno a heslo (Pedagogicko – organizačné pokyny na školský rok 2018/2019, bod 1.6.14, odsek 6).

Termín na prihlásenie do súťaže je pre školy stanovený do 31. októbra 2018.

HARMONOGRAM PRIEBEHU SÚŤAŽE:

 • do 31.10.2018 – prihlasovanie škôl do turnaja
 • do 23.3.2019 – predkolá / školské a kvalifikačné kolá
 • do 6.5.2019 – okresné kolá (regionálne kolá)
 • od 14.5.2019 do 24. 5. 2019 – krajských kôl
 • 6.6. - 7.6.2019 – Finále – Majstrovstvá Slovenska

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE:

Do predkola je možné prihlásiť viac družstiev z jednej školy, pokiaľ to kapacitné podmienky dovoľujú a organizátor súhlasí. Žiaci môžu byť len na súpiske jedného školského družstva a môžu nastúpiť v danom kole len za jedno školské družstvo.

Predkolá / školské a kvalifikačné kolá

Predkolá sa hrajú priebežne od novembra 2018 do začiatku marca 2019. Víťazné školy postupujú z predkola do okresného kola.
Snahou MŠVVaŠ SR, SFZ a McDonald ́s je zapojiť do súťaže čo najviac tried a žiakov, odohrať čo najviac zápasov na každej škole. Školské kolá súťaží organizačne i finančne zabezpečuje príslušná škola a riadi školská odborná komisia, ktorú vymenuje riaditeľ školy. Hrací systém si zvolí sama škola podľa svojich podmienok, nápomocné sú k tomu aj tieto propozície a hrací systém McDonald ́s Cupu, uvedené nižšie. Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnoupodmienkou.

Okresné kolá/regionálne kolá

Okresné, prípadne regionálne kolá, sa dohrajú najneskôr do 4. mája 2019. Systém určuje organizátor poverený OÚ-OŠ alebo SFZ podľa podmienok okresu formou turnaja za účastiprihlásených družstiev, resp. postupujúcich škôl z predkôl. Celkový počet okresných kôl je obmedzený podľa počtu okresov. Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou.Odporúčame, aby medzi okresnými kolami a krajskými kolami bol minimálne týždňový odstup z dôvodu ich organizácie.

Spoločnosť McDonald's Slovakia poskytuje organizátorom okresných kôl Príspevok McDonald ́s, ktorý predstavuje doplňujúcu finančnú podporu k dotačnému systému MŠVVaŠ SR. ližšie informácie nájdete v Metodickom pokyne k vyplácaniu Príspevku McDonald ́s organizátorom okresných a krajských kôl 1. ročníka McDonald ́s Cup 2018/2019. Na portáloch www.mcdonaldscup.sk a www.skolskysport.sk v dokumentoch k súťaži nájdete bianco propozície okresného kola McDonald ́s Cup, ktoré je nutné používať – podmienka prevyplatenie Príspevku McDonald ́s.

Krajské kolá

Krajské kolá sa odohrajú v termíne od 14.5.2019 do 4. mája 2019. Do krajských kôl postupujú víťazné družstvá z okresných (regionálnych) kôl. Do Finále - Majstrovstvá SR McDonald ́s Cupu postupuje len víťaz krajského kola! Termíny a miesta konania krajských kôl stanoví Slovenský organizačný štáb na svojom 1. mítingu na jeseň 2018 a následne budú oznámené OÚ-OŠa zároveň zverejnené na webových stránkach www.mcdonaldscup.sk, www.skolskysport.sk a www.dajmespolugol.sk

Spoločnosť McDonald's Slovakia poskytuje organizátorom krajských kôl Príspevok McDonald ́s, ktorý predstavuje doplňujúcu finančnú podporu k dotačnému systému MŠVVaŠ SR. ližšie informácie nájdete v Metodickom pokyne k vyplácaniu Príspevku McDonald ́s organizátorom okresných akrajských kôl 1. ročníka McDonald ́s Cup 2018/2019. Na portáloch www.mcdonaldscup.sk a www.skolskysport.sk v dokumentoch k súťaži nájdete bianco propozície krajského kola McDonald ́s Cup, ktoré je nutné používať – podmienka pre vyplatenie Príspevku McDonald ́s.

Finále - Majstrovstvá Slovenska

Finále – Majstrovstvá Slovenska zabezpečuje Slovenský futbalový zväz a generálny partnerMcDonald's Slovakia.
Slovenské finále sa bude konať v Národnom tréningovom centre SFZ v Poprade v termíne 6. - 7. júna 2019 za účasti družstiev – víťazov krajských kôl.

Škola, ktorá postúpi na Finále do NTC Poprad (víťaz každého krajského kola), je povinná poskončení krajského kola, najneskôr však 27. 5. 2019 ráno, organizátorovi Finále nahlásiť na emailové adresy vladimir.luptak@futbalsfz.sk a kotyian.lucia@1stclass.sk nasledovne údaje:

 • kontaktné údaje vedúceho družstva (zodpovednej osoby) meno, telefón - mobil, email
 • mená vedúcich družstiev – 2 osoby
 • počet chlapcov a dievčat v družstve – kvôli rozdeleniu ubytovania
 • čas a miesto príchodu družstva (štadión NTC Poprad; autobusová/vlaková stanica Poprad)
 • spôsob dopravy

Riadenie školskej súťaže:

Turnaje na regionálnej úrovni – predkolá, regionálne, okresné a krajské kolá – organizačne zabezpečuje príslušný OÚ-OŠ a ním poverení organizátori. Po odbornej stránke riadia športové súťaže v krajoch odborné komisie. Slovenský futbalový zväz zastupujú v príslušných komisiách krajskí grassroots koordinátori.

Organizátor príslušného kola turnaja je zodpovedný za včasné zverejňovanie informáciío organizovaní jednotlivých kôl futbalových súťaží prostredníctvom portálu školského športunasledovne:

 1. Všetci organizátori sú povinní zverejniť informácie okole najneskôr dní pred uskutočnením kola.
 2. Všetci organizátori sú povinní výsledky doplniť najneskôr do 1 dňa po dni od uskutočnenia kola.

Technická porada sa uskutoční v deň príchodu pred začiatkom kola/turnaja. Súpisky družstiev vkladajú účastníci (vedúci družstiev) na portál www.skolskysport.sk najneskôr 24 hodín pred začiatkom turnaja. Na technickej porade sú vedúci družstiev povinní odovzdať originál súpisky podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom školy/riaditeľom školy – so zapísanými číslami dresov všetkých hráčov.

Organizátor príslušného kola turnaja je povinný uskutočniť vyžrebovanie turnaja v deň odohrania kola, tzn. na mieste pred odohraním kola a to za účasti zástupcov všetkých zúčastnených družstiev (vedúcich družstiev).
Krajské kolá: Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne a nie je upravená v propozíciách, ako aj všetky námietky a závažné disciplinárne prípady, budú prerokované Slovenským organizačným štábom (hlavný organizátor turnaja) a organizátorom krajského kola za účasti zainteresovaných strán. Súčasťou organizačného výboru krajských kôl sú krajskí Grassrootskoordinátori SFZ s kompetenciami rozhodovať pri dôležitých, najmä sporných otázkach, ktoré vzniknú počas turnaj. Organizačný výbor rozhodne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel tohto turnaja a v duchu fair-play.

POSTUP ORGANIZÁTORA REGIONÁLNYCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH KÔL PRI NEDODRŽANÍ PODMIENOK PROPOZÍCIÍ 21. ROČNÍKA McDONALD ́s CUP 2018/2019

1. V PRÍPADE, ŽE SA DRUŽSTVÁ DOSTAVIA NA REGIONÁLNE, OKRESNÉ, KRAJSKÉ KOLO BEZ ÚČASTI DIEVČAT/HRÁČOK NA SÚPISKE:

 • družstvo môže nastúpiť na zápasy, ale všetky výsledky tohto družstva budú anulované, tzn. nebudú započítané do celkového hodnotenia turnaja,
 • organizátori turnaja nemajú záujem oberať deti o možnosť športovej aktivity, súťaženia, zábavy,
 • z dôvodu nedodržania podmienok propozícií turnaja o štarte hráčok, postúpiť do ďalšieho kola turnaja môže len družstvo, ktoré splní všetky podmienky účasti dievčat/hráčok počas celého turnaja okresného, regionálneho, krajského kola.

2. V PRÍPADE, ŽE SA POČAS ZÁPASU ZRANÍ DIEVČA/HRÁČKA:

 • učiteľ/tréner je povinný zranené dievča/hráčku nahradiť ďalším dievčaťom/hráčkou svojho družstva, ktorá je uvedená na súpiske družstva pre dané kolo (regionálne, okresné, krajské, M-SR),
 • zranená hráčka musí opustiť hraciu plochu.

3. V PRÍPADE, ŽE SA POČAS ZÁPASU ZRANÍ DIEVČA/HRÁČKA A UČITEĽ NEBUDE MAŤ K DISPOZÍCIÍ UŽ ŽIADNE DIEVČA/HRÁČKU:

 • ak učiteľ/tréner už nemá k dispozícii ďalšie dievča/hráčku, zápas sa môže dohrať v počte hráčov 3 + 1, ale všetky výsledky tohto družstva v turnaji budú anulované, tzn. nebudú započítané do celkového hodnotenia,
 • v ďalších zápasoch turnaja bude môcť družstvo pokračovať v počte hráčov3  + 1 (len chlapci).

4. V PRÍPADE, ŽE JE POČAS ZÁPASU DIEVČA/HRÁČKA NAPOMÍNANÁ ŽLTOU KARTOU (ŽK):

 • potrestané družstvo hrá počas trestu s počtom hráčov 3 + 1, v tomto prípade nie je podmienkou mať na hracej ploche dievča/hráčku, môžu hrať len chlapci. Táto podmienka neplatí, ak žltú kartu dostane chlapec/hráč, v tom prípade ostáva podmienka účasti hráčky na HP,
 • potrestaná hráčka sa môže po ukončení trestu (2 min.) vrátiť do hry. V prípade, ak družstvo dostane gól, platí bod XII. – PRAVIDLÁ McDONALD ́s CUP 2018/2019.

5. V PRÍPADE, ŽE JE POČAS ZÁPASU DIEVČA/HRÁČKA VYLÚČENÁ Z HRY (ČK):

 • potrestaná hráčka po ukončení trestu (2 min.) už nemôže v danom zápase zasiahnuť do hry,
 • potrestané družstvo hrá počas trestu s počtom hráčov 3 + 1, v tomto prípade nie je podmienkou mať na hracej ploche dievča/hráčku, môžu hrať len chlapci,
 • táto podmienka neplatí, ak červenú kartu dostane chlapec/hráč, v tom prípade ostáva podmienka účasti hráčky na HP,
 • po ukončení trestu musí byť nahradená inou hráčkou/hráčom na hracej ploche,
 • v prípade, ak družstvo dostane gól, platí bod XII . - PRAVIDLÁ McDONALD ́s CUP
 • 2018/2019,
 • ak učiteľ/tréner už nemá k dispozícii ďalšie dievča/hráčku, zápas sa môže dohrať v počte hráčov 3 + 1, ale všetky dosiahnuté výsledky tohto družstva v turnaji budú anulované, tzn. nebudú započítané do celkového hodnotenia,
 • v ďalších zápasoch turnaja bude môcť družstvo pokračovať v počte hráčov 3 + 1, (len chlapci).

DO ĎALŠIEHO KOLA TURNAJA MÔŽE POSTÚPIŤ IBA TO DRUŽSTVO, KTORÉ SPLNILO VŠETKY PODMIENKY PROPOZÍCIÍ 21. ROČNÍKA TURNAJA McDONALD ́s CUP 2018/2019POČAS VŠETKÝCH ZÁPASOV TURNAJA - REGIONÁLNEHO, OKRESNÉHO, RESP. KRAJSKÉHO KOLA.

ODPORÚČANIE PRE PEDAGÓGOV – TRÉNEROV DRUŽSTIEV ZŠSlovenský organizačný štáb turnaja odporúča pre 1 družstvo mať k dispozícií minimálne 3 dievčatá/hráčky, ktoré musia byť zároveň uvedené na súpiske družstva pre daný turnaj (možné zranenia, tresty).

Propozície na jednotlivé kolá (predkolo, regionálne, okresné , krajské kolo):

Spracováva organizátor príslušného kola, poverený OÚ-OŠ, na základe bianco propozícií McDonald ́s Cup: konkretizuje miesto, čas, počet účastníkov a hrací systém aspoň dní pred konaním kola. Organizátor kola je zároveň povinný dodržať pravidlá súťaže vydané pre príslušný školský rok. Predlohy propozícií pre predkolá, okresné a krajské kolá sú umiestnené na stiahnutie na portáli www.skolskysport.sk, v sekcii Dokumenty k súťaži McDonald ́s Cup - Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ. Rovnako budú bianco propozície dostupné na stiahnutie aj na www.mcdonaldscup.sk.

Organizátori okresných kôl akrajských kôl sú povinní používať len propozícií McDonald́s Cupu – k vyplateniu Príspevku McDonald ́s sú povinné.
Organizátor je povinný si tieto propozície stiahnuť, vyplniť potrebné údaje a umiestniť na školský portál k príslušnému vytvorenému kolu najneskôr dní pred jeho uskutočnením, spolu so všetkými kontaktnými údajmi.

Organizátor každého okresného kola odošle propozície poštou s ostatnými povinnými dokumentmi pre vyplatenie Príspevku McDonald ́s na korešpondenčnú adresu 1st CLASSAGENCY s.r.o., Lucia Kotyian, Sladová 6, 821 05 ratislava.

Organizátor každého krajského kola odošle propozície VOPRED emailom do 3.5.2019 (ak eštenebude dohrané okresné/regionálne kolo, zadajte počet škôl, ktoré budú hrať na krajskom kole – kvôli organizácii KK) na kotyian.lucia@1stclass.sk, následne poštou s ostatnými povinnými dokumentmi pre vyplatenie Príspevku McDonald ́s na korešpondenčnú adresu 1st CLASS AGENCY s.r.o., Lucia Kotyian, Sladová 6, 821 05 ratislava.

Organizátor príslušného kola je zároveň povinný dodržať pravidlá súťaže vydané pre príslušný školský rok. Prípadné protesty družstiev rieši vždy nadriadený štáb turnaja, ak v propozíciách nie je uvedená súťažná komisia (organizačný výbor), ktorá by protest vyriešila na mieste.

Náklady na organizáciu turnajov:

V turnajoch na regionálnej úrovni zabezpečujú príslušní organizátori poverení OÚ-OŠ podľa pokynov a platných predpisov (Usmernenie k financovaniu športových súťaží detí a žiakov škôl, organizovaných podľa smernice č. / 01 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl).

Spoločnosť McDonald's Slovakia poskytuje organizátorom okresných a krajských kôl Príspevok McDonald ́s, ktorý predstavuje doplňujúcu finančnú podporu k dotačnému systému MŠVVaŠSR.

Poistenie a bezpečnosť:

Zdravotnú službu zabezpečuje organizátor príslušného kola turnaja.
Zúčastnení žiaci a žiačky štartujú na vlastné zdravotné poistenie. Každý účastník je povinný priniesť si preukaz poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať! Za zdravotný stav hráčov zodpovedá príslušná škola. Organizátor kola nezodpovedá za akékoľvek osobné zranenia, ku ktorým dôjde v rámci turnaja alebo v súvislosti s ním, zranenia spôsobené hráčmi alebo vedúcimi družstiev tretím osobám, škody alebo krádeže osobného vlastníctva členov družstvaa ich sprievodu, napríklad vybavenia, osobných vecí či peňazí, ani za chyby, nehody alebo nedopatrenia spôsobené kýmkoľvek a komukoľvek. Účastníci turnaja štartujú na vlastné poistenie. Pedagogický dozor je zodpovedný za svojich žiakov počas celého podujatia. Za stratu osobných vecí organizátor nezodpovedá.

HRACÍ SYSTÉM:

Všetky zápasy turnaja sa hrajú podľa upravených Pravidiel malého futbalu a Propozícií so zreteľom na zvláštnosti tejto školskej športovej súťaže. Za víťazstvo získa družstvo body, za 3 body remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. O konečnom poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohraných zápasov. Víťazi postupujú do ďalšieho kola turnaja.
Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi (pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí vturnajoch rozhoduje:

a)  väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov

b)  vyššígólovýrozdielzovzájomnýchzápasov

c)  väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov

d)  ak sa na základe hore uvedených kritérií a) až c) nerozhodne o poradí, kritériá e) až g)

sa uplatnia:

e)  gólový rozdiel zo všetkých zápasov

f)  väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov

g)  kopyzoznačkyPKvpočte5kopovaleboaždorozhodnutia

Kopy sa vykonávajú nasledovným spôsobom

 • každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení hráči družstva. Až potom môže kop vykonať hráč, ktorý už raz kop zahrával,

 • ak má na konci stretnutia, pred akciou kopov, jedno z družstiev väčší počet hráčov ako druhé, počet hráčov sa musí vyrovnať na úroveň súpera.

Osem víťazov krajských kôl si zaistí postup na Finále – Majstrovstvá Slovenska.

PRAVIDLÁ TURNAJA: (Viď osobitný dokument)

Poznámky k pravidlám turnaja:

Ihrisko: plocha s veľkosťou hádzanárskeho ihriska. Na jednotlivých kolách je možnosť hrať aj na ihrisku vyznačenom na ploche futbalového ihriska. Krajské kolá je povinné odohrať na ihriskách bez mantinelov, preferuje sa živá tráva.

Brány: rány s rozmermi 5x2 metre. V školských kolách, predkolách, okresných a regionálnych kolách sa môžu použiť aj hádzanárske brány, ak organizátor nemá možnosť zabezpečiť brány s požadovanými rozmermi.

Hrací čas: jednotný hrací čas 2 x 15 minút (hrubého času) s 5 minútovou polčasovou prestávkou a striedaním strán. V prípade väčšieho počtu účastníkov na turnaji v predkolách a okresných kolách je možné hraciu dobu upraviť podľa potreby so súhlasom všetkých zúčastnených družstiev.

Výstroj: Dres, trenírky, štulpne, kopačky lisované (NIE je dovolené hrať s kopačkami s vymeniteľnými kolíkmi kvôli bezpečnosti hráčov), chrániče holenných kostí.

Lopty: Hrá sa s loptami veľkosti č. 4. Lopty zabezpečí organizátor turnaja.

CENY:

 • Predkolá – ceny a diplomy zabezpečuje organizátor príslušného kola

 • Okresné kolá – ceny a diplomy zabezpečuje organizátor okresného kola, na turnajovom webe bude na jar 2019 k dispozícii online diplom na stiahnutie

 • Krajské finále - McDonald ́s Slovakia, ďalší partneri zabezpečia vecné ceny pre všetky družstvá, medaily, poháre a ceny pre prvé tri družstvá, lopty do hry

 • Finále - Majstrovstvá Slovenska McDonald ́s Cup – McDonald ́s Slovakia, SFZ a ďalší partneri zabezpečia vecné ceny pre všetky družstvá, diplomy, medaily a poháre pre prvé tri družstvá, lopty do hry.

Na celkového víťaza 1. ročníka McDonald ́s Cupu čaká HLAVNÁ CENA – zahraničný zájazd spojený s návštevou futbalového zápasu.

Ďalšie informácie o súťaži McDonald's Cup môžete získať u krajských grassroots koordinátorov SFZ alebo na emailovej adrese kotyian.lucia@1stclass.sk.

Kontaktné osoby pre športové súťaže žiakov na Okresných úradoch – odboroch školstva:

BratislavaĽubomír Čamek02/49207837lubomir.camek@minv.sk
Banská BystricaIng. Mária Kolárska048/4710121maria.kolarska@minv.sk
KošicePaedDr. Milan Gomolčák055/7245119milan.gomolcak@minv.sk
NitraMgr. Marián Moravčík037/6969324marian.moravcik@minv.sk
PrešovMgr. Miloš Jakubík051/7462740milos.jakubik@minv.sk
TrenčínMgr. Tatiana Križanová032/7411458tatiana.krizanova@minv.sk
TrnavaMgr. Veronika Slamková033/5550245veronika.slamkova2@minv.sk
ŽilinaMgr. Mária Petráková041/7076245maria.petrakova@minv.sk

Kontaktné osoby SFZ – Krajskí Grassroots koordinátori:

BratislavaPavol Príkopa+421905474471pavel.prikopa@futbalsfz.sk
Banská BystricaMgr. Patrik Palíder+421903254268 patrik.palider@gmail.com
KošiceCyril Migaš+421905756296migas.cyril@gmail.com
NitraPaedDr. Štefan Labay+421905420014stefan.labay.st@gmail.com
PrešovMgr. Peter Vandraško+421908995807vandro10@centrum.sk
TrenčínDušan Raninec+421903666822trenerko9@precin.eu
TrnavaAttila Illes+421907588134illesa84@gmail.com
ŽilinaIgor Bella+421905412378Igi.bella@gmail.com

Zástupca generálneho partnera McDonald ́s:

1st CLASS AGENCYLucia Kotyian+421911962629kotyian.lucia@1stclass.sk

Zástupca spolu vyhlasovateľa a organizátora McDonald ́s Cupu:

SFZ - Grassroots koordinátorVladimír Lupták+421902937002vladimir.luptak@futbalsfz.sk