Nezaradený

Propozície súťaže Školský pohár Slovenskej sporiteľne 2018/2019

Cyril Janoško | Publikované: 30.August 2018

Propozície projektu

Školský pohár Slovenskej sporiteľne 2018/2019

 

Názov súťaže: Malý futbal mladších žiakov a žiačok ZŠ – Školský pohár Slovenskej sporiteľne (A kategória – celoštátna postupová súťaž)

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR)

Spolu-vyhlasovateľ a organizátor: Slovenský futbalový zväz (ďalej len SFZ)

Športový partner: DEMI Šport plus

Ambasádor projektu: Marek Sapara. Spolu ambasádormi sú hráči z iných klubov Fortuna Ligy.

Zámer projektu: Primárne prostredníctvom futbalu ponúknuť žiakom spoločenskú príležitosť, možnosť pre osobnostný a športový rast, poukázať na zdravotný úžitok. Sekundárnym zámerom je vyhľadávanie športovo talentovaných jednotlivcov (chlapcov a dievčat) v rámci školskej futbalovej súťaže.

Štart hráčov/hráčok: Školská súťaž v malom futbale 10 členných družstiev chlapcov a 10 členných družstiev dievčat základných škôl (U13 - nar. 1.1.2006 a mladší). Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1.

 • Pozn.: V kategórii žiakov základných škôl môžu štartovať aj žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Hráči a hráčky musia spĺňať vekovú kategóriu uvedenú v propozíciách súťaže.

Štart dievčat v súťaži chlapcov: Hráčky sa môžu zúčastniť chlapčenskej aj dievčenskej časti súťaže v rámci jednej školy v predkole, okresnom, prípadne regionálnom a krajskom kole. V prípade postupu družstva chlapcov a dievčat 1 základnej školy na M-SR (finále), hráčka môže byť na súpiske len v 1 kategórii.

Žiak/žiačka môže v turnaji nastúpiť len za jednu školu, t. j. musí byť žiakom/žiačkou tej istej školy kontinuálne od 3.9.2018 do 28.6.2019. Výnimka môže byť udelená žiakom/žiačkam jedine v prípade zmeny trvalého bydliska, ktorou sa musí žiak vedieť preukázať. Táto výnimka sa týka zápasov po úroveň regionálneho kola. Po ukončení regionálneho kola turnaja nemôže nastúpiť žiadny žiak/žiačka za inú školu!

Oboznámenie so spracovaním osobných údajov a informovanie o vyhotovovaní obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov:

Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308, spracúva osobné údaje zúčastnených osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie GDPR“) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je evidencia účastníkov Projektu „Školský pohár Slovenskej sporiteľne 2018/19“, zbieranie štatistických údajov z turnaja, zabezpečenie dodržiavania pravidiel projektu a zverejnenie výsledkov a štatistík z projektu na webových portáloch turnaja, v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie projektu Školský pohár Slovenskej sporiteľne 2018/2019.

Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308, si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na mieste podujatia k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Osobné údaje zúčastnených osôb vo forme obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov bude Prevádzkovateľ spracúvať za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia budú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa – www.dajmespolugol.sk, prípadne iných tlačových alebo elektronických médiách a budú uchovávané po dobu 3 rokov.

Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na http://www.futbalsfz.sk/gdpr

Prihlasovanie do súťaže: Prihlasovanie škôl do súťaže Školský pohár Slovenskej sporiteľne je možné iba prostredníctvom portálu www.skolskysport.sk cez prihlasovacie údaje školy – prihlasovacie meno a heslo (Pedagogicko – organizačné pokyny na školský rok 2018/2019, bod 1.6.14, odsek 6).

Termín na prihlásenie do súťaže Školský pohár Slovenskej sporiteľne majú školy do 29. septembra 2018.

Harmonogram priebehu súťaže:

 • do 29.9. 2018 – prihlasovanie škôl do turnaja
 • od 8.10. do 30.11. 2018 – školské kolá/predkolá
 • od 4.3. do 3.5. 2019 – okresné kolá/regionálne kolá
 • od 9.5. do 24.5. 2019 – 8 krajských kôl
 • od 3.6. do 4.6. 2019 – finále turnaja (školské M-SR) v Národnom tréningovom centre SFZ v Poprade

Organizácia súťaže: Do predkola alebo do okresného kola je možné prihlásiť viac družstiev z jednej školy pokiaľ to kapacitné podmienky dovoľujú a organizátor súhlasí. Žiaci môžu byť len na súpiske jedného školského družstva a môžu nastúpiť v danom kole len za jedno školské družstvo.

Predkolá:

 • Školské kolá, Predkolá sa hrajú priebežne od októbra 2018 do novembra 2019. Víťazné školy postupujú z predkola do okresného kola.
 • Snahou MŠVVaŠ SR a SFZ je zapojiť do súťaže čo najviac tried (žiakov) a odohrať čo najviac zápasov na každej škole. Školské kolá súťaží organizačne i finančne zabezpečuje príslušná škola a riadi školská odborná komisia, ktorú vymenuje riaditeľ školy. Hrací systém si zvolí sama škola podľa svojich podmienok.

Okresné kolá a prípadné regionálne kolá:

 • Okresné kolá a prípadné regionálne kolá sa odohrajú najneskôr do 3. mája 2019. Systém určuje organizátor poverený okresným úradom-odborom školstva (OÚ-OŠ) alebo SFZ podľa podmienok okresu formou turnaja za účasti prihlásených družstiev, resp. postupujúcich škôl z predkôl. Celkový počet okresných kôl je obmedzený podľa počtu okresov.
 • Odporúčame, aby medzi okresnými/regionálnymi kolami a krajskými kolami bol týždňový odstup z dôvodu ich organizácie.

Krajské kolo:

 • Krajské finálové turnaje sa odohrajú do 24. mája 2019 a hrajú na nich postupujúce družstvá z okresných kôl, prípadne regionálnych kôl, ak sa tieto organizujú. Celkom sa odohrá osem krajských turnajov v kategórii chlapcov a dievčat. Na majstrovstvá SR postupuje víťaz krajského kola!

Slovenské finále – školské majstrovstvá SR:

 • Slovenské finále súťaže organizačne a finančne zabezpečuje organizátor súťaže, ktorým je Slovenský futbalový zväz.
 • Slovenské finále sa bude hrať v Národnom tréningovom centre SFZ v Poprade v termíne 3. - 4. júna 2019 za účasti 8 chlapčenských a 8 dievčenských družstiev (víťazi krajských kôl).

Škola, ktorá postúpi na slovenské finále do NTC Poprad, je povinná po skončení krajského kola najneskôr však do 24.5. 2019 organizátorovi finálového turnaja nahlásiť na email: vladimir.luptak@futbalsfz.sk nasledovne údaje:

 • kontaktné údaje vedúceho družstva (zodpovednej osoby): meno, telefón, email,
 • mená vedúcich družstiev – 2 osoby
 • čas a miesto príchodu družstva (autobusová/vlaková stanica v Poprade, štadión NTC Poprad) a spôsob dopravy.

Riadenie školskej súťaže:

Turnaje na regionálnej úrovni – predkolá, okresné, regionálne a krajské kolá – organizačne zabezpečuje príslušný OÚ-OŠ. Po odbornej stránke riadia športové súťaže v krajoch odborné komisie. Slovenský futbalový zväz zastupujú v príslušných komisiách krajskí Grassroots koordinátori.

Organizátor turnaja je zodpovedný za zabezpečenie zverejňovania včasných informácií o organizovaní jednotlivých kôl futbalových súťaží prostredníctvom portálu školského športu nasledovne:

 1. Všetci organizátori sú povinní zverejniť informáciu o kole najneskôr 7 dní pred uskutočnením kola.
 2. Všetci organizátori sú povinní výsledky doplniť na portál www.skolskysport.sk najneskôr do 1 dňa po dni od uskutočnenia kola.

 

Technická poradasa uskutoční v deň príchodu pred začiatkom kola/turnaja. Súpisky družstiev vkladajú účastníci na portál www.skolskysport.sk najneskôr 24 hodín pred začiatkom turnaja. Na technickej porade odovzdajú originál podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom školy/riaditeľom školy.

Organizátor turnaja príslušného kola je povinní uskutočniť vyžrebovanie turnaja v deň odohrania turnaja, tzn. na mieste pred odohraním turnaja za účasti zástupcov všetkých zúčastnených družstiev.

Pri krajských kolách - Organizačný výbor turnaja. Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne a nie je upravená v propozíciách, ako aj všetky námietky a závažné disciplinárne prípady budú prerokované Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. Súčasťou organizačného výboru krajských kôl sú krajskí Grassroots koordinátori SFZ s kompetenciami rozhodovať pri dôležitých, najmä sporných otázkach, ktoré vzniknú počas turnaj. Organizačnývýbor rozhodne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel tohto turnaja a v duchu fair-play.

Propozície na jednotlivé kolá (predkolo, okresné, krajské kolo):

Spracováva príslušný organizátor kola poverený OÚ-OŠ, kde konkretizuje miesto, čas, počet účastníkov a hrací systém aspoň 7 dní pred konaním kola. Organizátor kola je zároveň povinný dodržať pravidlá súťaže vydané pre príslušný školský rok. Organizátor je povinný umiestniť propozície na portál www.skolskysport.sk k príslušnému vytvorenému kolu najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

Náklady na organizáciu turnajov:

V turnajoch na regionálnej úrovni zabezpečujú príslušní organizátori poverení OÚ-OŠ podľa pokynov a platných predpisov (Usmernenie k financovaniu športových súťaží detí a žiakov škôl, organizovaných podľa smernice č. 23/2017 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl).

Poistenie a bezpečnosť:

 • Zdravotnú službu zabezpečuje organizátor akcie.
 • Zúčastnení žiaci a žiačky štartujú na vlastné zdravotné poistenie. Každý účastník je povinný priniesť si preukaz poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby! Za zdravotný stav hráčov zodpovedá príslušná škola. Organizátor finálového turnaja nezodpovedá za akékoľvek osobné zranenia, ku ktorým dôjde v rámci turnaja alebo v súvislosti s ním, zranenia spôsobené hráčmi alebo vedúcimi družstiev tretím osobám, škody alebo krádeže osobného vlastníctva členov družstva a ich sprievodu, napríklad vybavenia, osobných vecí či peňazí, ani za chyby, nehody alebo nedopatrenia spôsobené kýmkoľvek a komukoľvek. Účastníci turnaja štartujú na vlastné poistenie. Pedagogický dozor je zodpovedný za svojich žiakov počas celého podujatia. Za stratu osobných vecí organizátor nezodpovedá.

Hrací systém a kritériá určujúce postupujúceho alebo víťaza:

Všetky zápasy turnaja sa hrajú podľa upravených Pravidiel malého futbalu a týchto Propozícií so zreteľom na zvláštnosti tejto školskej športovej súťaže. Za víťazstvo získa družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. O konečnom poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohraných zápasov. Víťazi postupujú do ďalšieho kola turnaja.

Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi (pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí v turnajoch rozhoduje:

a) väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov

b) vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov

c) väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov

d) ak sa na základe hore uvedených kritérií a) až c) nerozhodne o poradí, kritériá e) až g) sa uplatnia:

e) gólový rozdiel zo všetkých zápasov

f) väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov

g) kopy zo značky PK v počte5 kopov alebo až do rozhodnutia.

Kopy sa vykonávajú nasledovným spôsobom:

 • každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení hráči družstva. Až potom môže kop vykonať hráč,ktorý už raz kop zahrával.
 • ak má na konci stretnutia, pred akciou kopov, jedno z družstiev väčší počet hráčov ako druhé, počet hráčov sa musí vyrovnať na úroveň súpera.

Osem víťazov krajských kôl v chlapčenskej i dievčenskej kategórii si zaistí postup do slovenského finále – Majstrovstiev SR.

Pravidlá turnaja – viď. osobitný dokument

Previnenia: Výsledok zápasu bude rozhodnutý kontumačne v prospech súpera v nasledujúcich prípadoch:

1. Ak sa družstvo dostaví neskoro na zápas bez riadneho odôvodnenia o viac než 15 minút. Výsledok bude v takom prípade stanovený na 3:0.

2. Ak reprezentuje družstvo hráč, ktorý nie je žiakom danej školy alebo nie je uvedený na súpiske do turnaja, resp. nie je uvedený v doplnenej súpiske, výsledok bude v takom prípade stanovený na 3:0.

Protesty

 • Rozhodnutia rozhodcu vo veci rozhodovania zápasu sú konečné a záväzné, v tomto ohľade teda nebudú prijímané žiadne protesty. Všetky ostatné protesty musia byť predložené vedúcim družstva organizátorovi turnaja najneskôr do 15 minút po ukončení zápasu.
 • Rozhodnutie organizátora bude urobené bezodkladne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel tohto turnaja, v duchu Fair-play a je záväzné.

Poznámky k pravidlám:

Ihrisko: plocha s veľkosťou hádzanárskeho ihriska. Na jednotlivých kolách je možnosť hrať aj na ihrisku vyznačenom na ploche futbalového ihriska. Krajské kolá je povinné odohrať na ihriskách bez mantinelov.

Brány: Brány s rozmermi 5x2 metre. V školských kolách, predkolách, okresných a regionálnych kolách sa môžu použiť aj hádzanárske brány, ak organizátor nemá možnosť zabezpečiť brány s požadovanými rozmermi.

Hrací čas: jednotný hrací čas 1 x 20 minút (hrubého času) bez polčasovej prestávky a striedania strán. V prípade väčšieho počtu účastníkov na turnaji v predkolách a okresných kolách je možné hraciu dobu upraviť podľa potreby so súhlasom všetkých zúčastnených družstiev.

Výstroj: Dres, trenírky, štulpne, kopačky lisované (NIE je dovolené hrať s kopačkami s vymeniteľnými kolíkmi kvôli bezpečnosti hráčov), chrániče holenných kostí.

Lopty: Hrá sa s loptami veľkosti č. 4. Lopty zabezpečí organizátor turnaja.

Ceny

 • V okresných a krajských kolách získajú víťazné školy a zároveň aj organizátori kôl od SFZ zaujímavé materiálne ceny. Každý účastník krajského kola bude odmenený vecnou cenou.
 • Prvé tri družstvá v slovenskom finále získajú pre svoje školyfinančnú odmenu.
 • Podmienka použitia finančnej odmeny: 2/3 finančnej odmeny musia byť použité na nákup športového materiálu alebo na rekonštrukciu športových zariadení školy. Výherné školy sú po obdržaní finančnej odmeny povinné do konca novembra 2019 organizátorovi súťaže (SFZ) vydokladovať jej použitie.
 • Navyše na celkového víťaza v kategórii žiakov a žiačok čaká hlavná cena – zahraničný zájazd spojený s návštevou zápasu futbalovej reprezentácie SR.

Ďalšie informácie o súťaži Školský pohár Slovenskej sporiteľne 2018/2019 môžete získať u krajských Grassroots koordinátorov SFZ:

Kontaktné osoby pre športové súťaže žiakov na okresných úradoch-odboroch školstva:

BratislavaĽubomír Čameklubomir.camek@minv.sk+421249207837
TrnavaMgr. Veronika Slamkováveronika.slamkova2@minv.sk+421335550245
TrenčínMgr. Tatiana Križanovátatiana.krizanova@minv.sk+421327411458
NitraMgr. Marián Moravčíkmarian.moravcik@minv.sk+421376969324
ŽilinaMgr. Mária Petrákovámaria.petrakova@minv.sk+421417076245
B. BystricaIng. Mária Kolárskamaria.kolarska@minv.sk+421484710121
PrešovMgr. Miloš Jakubíkmilos.jakubik@minv.sk+421517462740
KošicePaedDr. Milan Gomolčákmilan.gomolcak@minv.sk+421557245119

Kontaktné osoby SFZ v jednotlivých krajoch – Krajskí Grassrots koordinátori:

Manažér projektu:

Grassroots koordinátor SFZVladimír Luptákvladimir.luptak@futbalsfz.sk+421902937002